Blog

24.02.2014
10:58

Záhada právnického žezla

Dne 16. ledna 2014 se na Informačním portálu Univerzity Innsbruck objevila následující informace podepsaná Christianem Flatzem: 

Předáno fakultní žezlo 

Rektor Tilman Märk předal ve středu právnické fakultě žezlo, jež pochází z 19. století a jež bylo objeveno během stavebních prací. Fakultní žezlo bylo restaurováno a bude jako trvalá zápůjčka přechováváno v děkanově kanceláři.

Původ žezla není zcela objasněn. Je možné, že náleží k těm předmětům, jež se po uzavření univerzity v Olomouci dostaly do Innsbrucku. Opakovaně se její olomoučtí představitelé pokoušeli prosadit navrácení těchto insignií. Poněvadž se však jedná o rakouské kulturní vlastnictví, nebylo to možné. U příležitosti oslav 200. výroční narození patrona Univerzity Palackého v Olomouci navštívila 12. června 1998 delegace Univerzity Innsbruck toto východočeské město (osttschechische Stadt). Tehdejší innsbrucký rektor a současný předseda Univerzitní rady Christian Smekal předal při té příležitosti tamější univerzitě věrnou kopii někdejšího olomouckého rektorského žezla.

Symbol autonomie

„Těší mě, že právnická fakulta, jedna z kmenových fakult naší univerzity, má nyní do jisté míry vlastní žezlo,“ řekl rektor Tilmann Märk během předávání žezla ve středu na fakultě. Připomněl přitom, že historické insignie byly významnými symboly univerzitní autonomie. „Nechť toto žezlo slouží jako symbol a připomínka zachovávání autonomie univerzity na jedné straně, ale také na druhé straně pro úspěšné a rozumné využívání této autonomie ve v jejích dvou klíčových funkcích – výuce a výzkumu.“

Díky výtečné monografii Františka Šantavého a Emila Hoška Organizace, pečeti a insignie olomoucké univerzity v letech 1573/1973 (Olomouc 1980, s. 150) můžeme záhadu innsbruckého právnického žezla poněkud objasnit:

Po redukci Františkovy univerzity na pouhou teologickou fakultu byly v roce 1855 v Olomouci ponechány jen insignie této fakulty, které pak byly po roce 1918 upraveny, aby odpovídaly novým poměrům. Její žezlo od roku 1950 užívá Římskokatolická cyrilometodějská bohoslovecká fakulta v Litoměřicích (nyní toto žezlo užívá Cyrilometodějská teologická fakulta UP – naše pozn.) a řetězy jsou od roku 1974 uloženy na rektorátě Univerzity Palackého v Olomouci. Všechny ostatní insignie, a to tři žezla stříbrná, jedno nouzové, jeden řetěz i starý univerzitní prapor, byly v roce 1855 odeslány Zemskému místodržitelství v Brně a s ministerským povolením uloženy v tamním Zemském archivu. V roce 1870 byly – až na prapor – zapůjčeny Leopoldo‑Františkově univerzitě v Innsbrucku, kde zůstaly dodnes. Snaha o jejich navrácení, uplatňovaná po roce 1918, se nesetkala s úspěchem.

Je tedy zřejmé, které „předměty“ se v roce 1870 „dostaly do Innsbrucku“. Jak se dočítáme v německojazyčné Wikipedii v rámci hesla Universität Innsbruckv roce 1562 zřídili jezuité v Innsbrucku gymnázium (Akademische Gymnasium Innsbruck). Dne 15. října 1669 byla zde císařem Leopoldem I. zřízena úplná univerzita se čtyřmi fakultami, financovaná Hallskou solnou komorou. V roce 1783 byla tato univerzita redukována na lyceum, roku 1826 císař František I. univerzitu obnovil a ta na počest obou zakladatelů nesla nadále název Leopoldo-Františkova univerzita Innsbruck (Leopold-Franzens-Universität Innsbruck). V době nacionálního socialismu byla Leopoldo-Františkova univerzita na základě návrhu tehdejšího rektora Raimuinda von Klebelsberg přezvána na Německou alpskou univerzitu (Deutsche Alpenuniversität). Po druhé světové válce byla roku 1945 univerzita opět otevřena pod pojmenováním Univerzita Innsbruck (Universität Innsbruck). Druhá polovina 20. století přinesla další postup ve výstavbě univerzity: roku 1969 byla otevřena fakulta stavebního inženýrství a architektury a v roce 1976 fakulta sociálních a hospodářských věd. Následkem zavedení univerzitního zákona roku 2002 byla Univerzita Innsbruck restrukturována do patnácti malých fakult a současně byla z ní vyčleněna lékařská fakulta jakožto Lékařská univerzita Innsbruck (Medizinische Universität Innsbruck).

V hesle v německé Wikipedii kupodivu chybí následující pasus v adekvátním hesle University of Innsbruck Wikipedie anglojazyčné, jenž je odkazován na článek pisatele tohoto blogu Původní žezlo rektora olomoucké univerzity v Žurnále UP 7, č. 28, 12. 6. 1998 (in extenso dostupný na této internetové adrese):

V padesátých letech 19. století Habsburkové postupně uzavřeli olomouckou univerzitu, což byla konsekvence účasti olomouckých studentů a profesorů v revoluci 1848 a v českém národním obrození. Ceremoniální výbava olomoucké univerzity byla pak odvezena na innsbruckou univerzitu. Originální olomoucká ceremoniální žezla z 80. let 16. století jsou nyní užívána jako žezla Univerzity Innsbruck a Lékařské univerzity Innsbruck. Žezlo olomouckého univerzitního rektora přibližně z roku 1572 je nyní užíváno jako žezlo innsbrucké teologické fakulty a žezlo děkana olomoucké fakulty práv z roku 1833 jako žezlo innsbrucké právnické fakulty. Od vzniku Československa v roce 1918 Češi neúspěšně požadovali navrácení originální ceremoniální výbavy. O mnoho let později, v roce 1998 Innsbruck věnoval Univerzitě Palackého věrnou kopii rektorského žezla (tato kopie je nyní součástí trvalé expozice Olomoucká univerzita – Universitas Olomucensis ve Vlastivědném muzeu v Olomouci – naše pozn.), stále však – v roce 2013 – užívá olomoucká originální žezla a dalši regalia jako svou vlastní ceremoniální výbavu.

Vznik žezel Právnicko-politické fakulty C. k. Františkovy univerzity v Olomouci popisují zevrubně František Šantavý a Emil Hošek ve výše citované monografii na s. 77–83. Při povýšení C. k. lycea v Olomouci na C. k. Františkovu univerzitu v Olomouci v roce 1827 se totiž dosavadní právnicko-politické studium stalo fakultou se všemi právy, tedy i s právem promovat doktory a s právem na vlastní insignie. Oslava povýšení olomouckého lycea na univerzitu se uskutečnila 11. února 1828, pro tuto ceremonii zhotovil olomoucký zlatník Christian Weber prozatímní (či nouzové) žezlo děkana právnicko-politické fakulty z bílého tepaného plechu, jehož hlavici tvořil dvouhlavý císařský orel. Definitivní žezlo z pozlaceného stříbra předal zlatník Weber protokolárně rektorátu C. k. Františkovy univerzity až 17. května 1833; v archiváliích týkajících se zhotovení tohoto žezla se dochovaly dva Weberovy nákresy ozdob žezla, jejichž ústředním motivem byl empirový domek symbolizující zřejmě rakouský stát, pod ním byl pak umístěn dvouhlavý rakouský orel (viz obr.).

   

Obě žezla Právnicko-politické fakulty C. k. Františkovy univerzity v Olomouci sdílela po její likvidaci osud jejích ostatních insignií, a ocitla se tak roku 1870 v Innsbrucku, kde je přejímající komise ocenila na 100 zlatých rakouského čísla. Současně Šantavý a Hošek upozorňují (na s. 95) na skutečnost, že definitivní žezlo olomoucké právnicko-politické fakulty neslouží žádnému účelu, „poněvadž tato univerzita má pro svou právnickou fakultu žezlo jiné, pocházející z roku 1826“.

Které z těchto dvou žezel předal rektor Univerzity Innsbruck děkanu její právnické fakulty ve středu 15. ledna 2014, těžko soudit, netušíme ani, kde se tedy nachází druhé právnické žezlo, ať již innsbrucké z roku 1826, nebo olomoucké z roku 1833, a provizorní plechové žezlo olomoucké z roku 1828. Snad se najdou při dalších stavebních pracích… 

Jiří Fiala
emeritní profesor katedry bohemistiky

 

 

  •  
  • 0 Komentář(e)
  •  

Pro komentování musíte být přihlášeni.Přihlaste/zaregistrujte se

zpět