Univerzita má nové profesory

Repro: Žurnál UP
úterý 21. června 2016, 07:27 - Text: Velena Mazochová, Milada Hronová

Mezi pěti desítkami nových profesorek a profesorů, kteří dnes v aule pražského Karolina obdrží jmenovací dekrety, budou také gynekolog Martin Procházka a speciální pedagog Jan Michalík z Univerzity Palackého. Nejvyšší vědecko-pedagogický tituly jim předá ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Kateřina Valachová. Dalším novým profesorem UP je imunolog Milan Raška, který jmenovací dekret převezme dodatečně po návratu ze služební zahraniční cesty. Na návrh Vědecké rady UP bude jmenován také Martin Klabusay z Masarykova onkologického ústavu v Brně.

Získání profesury považují nově jmenovaní především za podnět k dalšímu odbornému růstu. „Profesura je nejvyšší akademický titul, kterého lze dosáhnout, což ale neznamená, že bych plánoval ve své práci nějak polevit. Naopak, profesura pro mě znamená možnost rozšíření spolupráce jak s ostatními pracovišti na Univerzitě Palackého, tak s dalšími domácími i zahraničními institucemi. I nadále chci kvalitně vzdělávat studenty a motivovat je k vědecké práci. Pro mě osobně získání profesury znamená velkou čest a pocit uznání od akademické obce jako vědeckého pracovníka. Podobné zadostiučinění prožíváte, když vám poděkuje pacientka či rodička a vy víte, že vaše práce má smysl,“ uvedl Martin Procházka. „Je to završení jedné etapy jedné části profesní dráhy. Jistě je to příjemné, nicméně z jistého úhlu pohledu je to jen začátek etapy další,“ potvrdil Jan Michalík.

Jan Michalík

Právník a speciální pedagog Jan Michalík působí jako vedoucí oddělení speciálně pedagogické propedeutiky Ústavu speciálně pedagogických studií pedagogické fakulty.

Jako přední český odborník na legislativu handicapovaných se zabývá postavením osob se zdravotním postižením a osob pečujících ve společenském a právním systému ČR. Jeho zaměření se soustředí na oblast vzdělávání, sociální ochrany, ne-diskriminace a kvality života.

Je autorem desítek odborných knih, sdělení a výzkumných zpráv a zakladatelem disciplíny Legislativa handicapovaných v pregraduální přípravě speciálních pedagogů ČR. Vede tým zpracovatelů Střednědobé koncepce přístupu státu k osobám se zdravotním postižením, schválené Vládou ČR, a je spoluautorem Národních plánů vyrovnání příležitostí/podpory pro osoby se zdravotním postižením. Stojí v čele Centra provázení 2018, které poskytuje akutní podporu rodinám v okamžiku sdělení závažné zdravotní diagnózy jejich dítěte a působí i v praxi krizové intervence a poradenství rodinám s dětmi nevyléčitelně nemocnými. Je vedoucím autorského kolektivu Katalogu podpůrných opatření – zásadní metodické podpory pedagogů mateřských, základních a středních škol v souvislosti se zaváděnou praxí společného vzdělávání. Vedle odborné a pedagogické práce na Univerzitě Palackého působí také ve sféře nestátních neziskových organizací.

Profesorem byl jmenován pro obor Speciální pedagogika.

Martin Procházka

Martin Procházka je přednostou Ústavu porodní asistence fakulty zdravotnických věd a v současné době vede také Ústav lékařské genetiky lékařské fakulty. Ve svém odborném zaměření se specializuje na perinatologii, fetomaternální medicínu a lékařskou genetiku. Jeho vědecký zájem se soustřeďuje na jedny z nejzávažnějších komplikací těhotenství, tzv. HELLP syndrom a preeklampsii a na problematiku geneticky podmíněných poruch krevního srážení. V rámci své mezinárodní výzkumné práce spolupracuje s Lund University ve Švédsku a s Vrie Universiteit Amsterdam.

Je autorem nebo spoluautorem dvou monografií a třinácti kapitol v monografiích, 104 původních vědeckých publikací v časopisech s recenzním řízením, 25 přehledných vědeckých publikací a 80 přednášek nebo posterů. Jako řešitel nebo spoluřešitel dosud úspěšně obhájil 11 grantových projektů a vede nebo vedl 11 studentů doktorského studia v oboru Gynekologie a porodnictví a v oboru Ošetřovatelství. Přednáší na lékařské fakultě a fakultě zdravotnických věd v oborech Všeobecné lékařství, General Medicine a Porodní asistentka.                                                                                                          

Působí ve výboru a několika sekcích České gynekologické a porodnické společnosti ČLS, je členem Společnosti lékařské genetiky, členem Mediterranean League against Thrombosis and Haemostasis, International Federation for Placental Associations a International Society of Ultrasound in Obstetric and Gynecology.

Profesorský dekret obdržel pro obor Gynekologie a porodnictví.

Milan Raška

Přednosta Ústavu imunologie lékařské fakulty Milan Raška se ve své vědecké práci věnuje mechanismům imunitní odpovědi vůči vybraným protektivním antigenům u mykotických, bakteriálních a virových onemocnění. Zaměřuje se na výzkum patogeneze HIV-1 a na vývoj budoucí vakcíny proti AIDS, na němž spolupracuje s laboratořemi University of Alabama v Birminghamu a Biotechnologického ústavu AV ČR. V rámci mezinárodního výzkumu se podílí také na studiu mechanismů zodpovědných za vznik a rozvoj ledvinového onemocnění IgA nefropatie. Ve spolupráci se společností Bioveta Ivanovice na Hané vyvíjí jeho tým rekombinantní vakcínu proti Lymeské borrelióze u zvířat i člověka, za jejíž vývoj obdržel loni cenu TAČR.

Je autorem nebo spoluautorem šesti monografií, 56 odborných publikací, 74 abstraktů v periodikách a 181 ústních nebo posterových sdělení na odborných konferencích. Na svém kontě má jako řešitel nebo spoluřešitel šestnáct ukončených nebo probíhajících grantových projektů a je spoluautorem patentu DNA vakcína proti trichofytóze.

V oblasti pedagogické činnosti vede bakalářské a diplomové práce studentů oborů Biochemie a Molekulární biologie na přírodovědecké fakultě a působí jako školitel doktorandů v oboru Lékařská imunologie na lékařské fakultě, kde také vede výuku volitelných oborů Biologická léčba a Vakcinace. Je členem výborů České imunologické společnosti a České společnosti pro genovou a buněčnou terapii.

Profesorem byl jmenován pro obor Lékařská imunologie.

Martin Klabusay

Na návrh Vědecké rady UP získal profesorský titul pro obor Vnitřní nemoci také Martin Klabusay z Masarykova onkologického ústavu v Brně, který částečně působí také na I. interní klinice olomoucké lékařské fakulty a fakultní nemocnice.

Dekrety pro 52 nových profesorů podepsal prezident Miloš Zeman 17. května na návrh vědeckých a uměleckých rad vysokých škol. Osmnáct kandidátů úspěšně ukončilo profesorské řízení na Univerzitě Karlově, o pět nových profesorů má nyní víc Vysoké učení technické v Brně a Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Dalších 16 vysokých škol navrhlo jednoho nebo dva profesory.


Komentáře

Žádné komentáře

Pro vkládání komentářů je nutné se přihlásit/zaregistrovat.

Komentáře nevyjadřují stanovisko redakce ani vydavatele. Redakce diskusi nemoderuje, ale vyhrazuje si právo nevhodné komentáře smazat, případně zrušit registraci.