Univerzita Palackého má pět nových profesorek a profesorů

Nové profesorky a profesoři Klára Látalová, Ivana Oborná, Jiří Lach, Vít Zouhar a Dušan Lužný.
Foto: Archiv Žurnálu UP
pátek 11. prosince 2015, 07:30 - Text: Velena Mazochová

Mezi pěti desítkami nových profesorek a profesorů českých vysokých škol, kteří dnes převezmou jmenovací dekrety, budou také lékařky Klára Látalová a Ivana Oborná, historik a politolog Jiří Lach, filozof a sociolog Dušan Lužný a muzikolog Vít Zouhar z Univerzity Palackého. Nejvyšší vědecko-pedagogické tituly jim předá ministryně školství Kateřina Valachová ve Velké aule Karolina Univerzity Karlovy v Praze. Slavnostní akt doprovodí hudební ukázka z díla Víta Zouhara.

„Jsem rád, že sestava pokrývá poměrně široké spektrum oborů. Zároveň všechny čerstvě jmenované profesory osobně znám a vím, že jsou to velmi kvalitní odborníci, kteří budou dělat čest univerzitě i svému pracovišti. Je třeba ale zdůraznit, že se jmenováním profesorů jsou spojena také velká očekávání univerzity od nich,“ uvedl rektor Jaroslav Miller. Ocenil také skutečnost, že olomoucká univerzita vyslala do podzimního jmenovacího řízení spolu s Univerzitou Karlovou a Českým vysokým učením technickým nejvíce kandidátů.

Součástí slavnostního ceremoniálu bude vystoupení souboru Ensemble Damian, v jehož podání zazní hudební scéna Quo cordis mei z melodramatu Víta Zouhara Saeculum Coronatum – Korunované století. „Scéna je podobenstvím cesty poznání a uznání a je jednou z klíčových částí melodramatu, které se slavnostním aktem spojuje motiv dekorování. Jen místo jmenovacích dekretů jsou v něm předávány koruny Zásluh (Meriti) a Radosti (Gaudii),“ uvedl Vít Zouhar.

Profesorské řady Lékařské fakulty UP rozšíří zástupkyně přednosty Kliniky psychiatrie Klára Látalová, jmenovaná pro obor Psychiatrie, a Ivana Oborná, lékařka Porodnicko-gynekologické kliniky a současná prorektorka UP pro zahraničí, která profesorský titul získala v oboru Gynekologie a porodnictví. Dva nové profesory má nyní také Filozofická fakulta UP – jmenovací dekret pro obor Historie obdrží její děkan Jiří Lach a pro obor Filozofie vedoucí katedry sociologie, andragogiky a kulturní antropologie Dušan Lužný. Na návrh Umělecké rady Janáčkovy akademie múzických umění v Brně se stal profesorem pro obor Hudební umění Vít Zouhar, člen katedry hudební výchovy Pedagogické fakulty UP a nynější prorektor UP pro studium.

„Udělení titulu pro mne především znamená možnost dalšího rozvoje oborů na naší katedře. Jsem nesmírně rád, že jsem profesorský titul stejně jako habilitaci získal na Univerzitě Palackého a doufám, že se mi podaří jí toto uznání "vrátit" svou odbornou a pedagogickou prací,“ uvedl Dušan Lužný.

Profesorským řízením na Univerzitě Palackého úspěšně prošli také Karel Petrzik, který působí na katedře genetiky Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, a Ernest Beinrohr, člen katedry chemie Fakulty přírodních věd Univerzity sv. Cyrila a Metoděje v Trnavě.

Návrhy vědeckých a uměleckých rad vysokých škol na jmenování 53 profesorů a profesorek vysokých škol podepsal prezident Miloš Zeman letos na podzim s účinností od 1. listopadu. V řízení ke jmenování profesorem se prokazuje pedagogická, vědecká nebo umělecká kvalifikace uchazeče, který je zároveň význačnou vědeckou nebo uměleckou osobností ve svém oboru. Podle platného zákona o vysokých školách jmenuje profesory prezident republiky na návrh vědecké či umělecké rady vysoké školy podaný prostřednictvím ministra školství.

 

Portréty nových profesorů a profesorek Univerzity Palackého

Profesorka Klára Látalová se ve své vědecké práci věnuje problematice bipolární afektivní poruchy a agresivity u psychických poruch. Je autorkou nebo editorkou čtyř monografií a spoluautorkou tří učebnic. Publikovala více než stovku odborných článků, z toho přes třicet článků s impakt faktorem. Je členkou výborů České neuropsychofarmakologické společnosti, České společnosti pro biologickou psychiatrii a Sekce biologické psychiatrie České psychiatrické společnosti. Zasedá v oborové radě Psychiatrie a oborové radě Neurověd na olomoucké lékařské fakultě a je členkou oborové rady Psychiatrie Lékařské fakulty Masarykovy univerzity.

Vědeckou specializací profesorky Ivany Oborné je problematika neplodnosti, asistované reprodukce a oxidačního stresu. Je autorkou či spoluautorkou více než 100 odborných publikací, věnuje se také recenzní a oponentské činnosti. Je členkou České gynekologické a porodnické společnosti J. E. Purkyně, čestnou členkou Andrologické asociace Indie, členkou European Society of Human Reproduction and Embryology (ESHRE) a European Society of Reproductive Immunology (ESRI). Spolupracuje s výzkumnými týmy zahraničních vědeckých pracovišť ve Velké Británii, Kanadě či USA. Je členkou Vědecké rady LF UP, oborové rady Gynekologie a porodnictví Lékařské fakulty Masarykovy univerzity i zkušební komise Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví pro obor Reprodukční medicína. Na Univerzitě Palackého v současné době vykonává funkci prorektorky pro zahraničí.

Profesor Jiří Lach se zaměřuje zejména na dějiny české a evropské historiografie 20. století a soudobé dějiny Evropy. Má rovněž přesahy k analýze politických systémů. Publikoval tři monografie, několik edic a řadu studií v domácích i zahraničních periodikách a sbornících. Jeho práce se dočkaly více než čtyř set ohlasů včetně několika desítek zahraničních citací. Je nositelem několika domácích a mezinárodních ocenění a členem profesních organizací a akademických grémií. V letech 2007–2010 vedl katedru politologie a evropských studií. Působil také jako hostující profesor na univerzitách USMA West Point, Valdosta State University v USA a Friedrich Schiller Universität v německé Jeně. Děkanem Filozofické fakulty UP je od února 2010.

K hlavním odborným zájmům profesora Dušana Lužného patří sociologie a antropologie náboženství, nová náboženská hnutí, východní náboženství a sociologické teorie. Je autorem nebo spoluautorem devíti odborných monografií a řady článků a studií v mezinárodně uznávaných i domácích periodikách. V současné době je hlavním řešitelem projektu Grantové agentury ČR Kontinuita a diskontinuita náboženské paměti v ČR a školitelem šesti doktorandů. Působil nebo působí jako člen pracovní skupiny Akreditační komise ministerstva školství pro sociální vědy pro obory filozofie, religionistiky a teologie a jako člen hodnotícího panelu Filozofie, teologie, religionistika Grantové agentury ČR. Je předsedou České sociologické společnosti. Na Filozofické fakultě UP vede katedru sociologie, andragogiky a kulturní antropologie.

Profesor Vít Zouhar se odborně zaměřuje na problematiku komponování v hudební výchově a na dílo Bohuslava Martinů. Je autorem nebo spoluautorem pěti monografií a řady studií, které publikoval v domácích a zahraničních periodikách a sbornících. V současné době je spoluřešitelem projektu Grantové agentury ČR Souborné vydání Bohuslava Martinů, 2. fáze. Jako autor nebo spoluautor má na svém kontě šest oper, více než šedesát orchestrálních a komorních děl, hudebních her a zvukových instalací. Je držitelem Ceny Alfréda Radoka, ocenění NUBERG a řady dalších. Inicioval také vznik programu Slyšet jinak, který je zaměřen na rozvoj hudební kreativity. V posledních letech přednášel a realizoval výzkumné projekty na řadě zahraničních škol a jeho práce se dočkaly více než dvou set ohlasů včetně několika desítek zahraničních citací. Od února 2010 je prorektorem UP pro studium.


Komentáře

Žádné komentáře

Pro vkládání komentářů je nutné se přihlásit/zaregistrovat.

Komentáře nevyjadřují stanovisko redakce ani vydavatele. Redakce diskusi nemoderuje, ale vyhrazuje si právo nevhodné komentáře smazat, případně zrušit registraci.