Botanik Jaroslav Jurčák oslavil sedmdesátiny

Jubilant Jaroslav Jurčák.
Foto: archiv JJ
úterý 2. února 2016, 15:34

Emeritní docent Jaroslav Jurčák, který působil na katedře botaniky přírodovědecké fakulty, oslavil životní jubileum. K sedmdesátým narozeninám mu přejeme, aby mohl v příštích letech ve zdraví a s optimismem dále přispívat svými celoživotními poznatky a zkušenostmi ke vzdělávání učitelů a aby mohl aktivně užívat zaslouženého důchodového odpočinku.

Pedagogické krédo: „Žáci, studenti, rodiče! Nezáleží mi na tom, co si o mně myslíte teď. Záleží mi na tom, co si budete o mně myslet po přijímacích zkouškách na střední či vysokou školu, po maturitě, za 5, 10 a více let“ a také Suvorovo krédo: „těžko na cvičišti, lehko na bojišti“.

Ve zkratce: Učitel působící na ZŠ Velké Karlovice (1969-1973) a na Masarykově gymnáziu (1973-1994) ve Vsetíně. Doktor přírodních věd (RNDr., 1983). Vědecko-pedagogický pracovník na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci (1994-2009). Od roku 1971 autor více jak 150 textů u nás i v zahraničí (učebnice, skripta, odborné články a vědecké studie). Vědecký doktorát filosofie (Ph.D., 1995). Docent pro obor botanika (Doc., 2003).  Více se můžete dočíst v publikaci „Kdo je kdo“.

Jaroslav Jurčák se narodil 16. 1. 1946 ve Zlíně, do roku 2000 žil ve Vsetíně a nyní na Pasekách u kříže v Jablůnce. V letech 1963-1968 vystudoval obor učitelství biologie a chemie na Přírodovědecké fakultě UP v Olomouci. Po ukončení VŠ měl na stejné fakultě pokračovat v profesní dráze jako asistent na katedře botaniky. V roce 1968 byl však povolán na 1 rok k vykonání základní vojenské služby jako vychovatel - učitel na Vojenském gymnáziu Jana Žižky z Trocnova v Opavě.

Během jeho vojenské služby vtrhla do tehdejšího Československa sovětská vojska a po roce 1968 mohl být na VŠ přijat jako pracovník pouze kandidát nebo člen KSČ, což pan Jaroslav Jurčák nebyl. Přijal tedy proto místo učitele na ZŠ ve Velkých Karlovicích. „Podvědomě a zkratkovitě jsem to považoval za profesní degradaci. Byl jsem však přijat velmi přátelsky. Přišel jsem jako mladý pedagogický „divočák“ zvyklý z vojenského gymnázia na tuhou kázeň a disciplínu. Pan ředitel Vašut mne dovedl taktně usměrňovat a přispěl k tomu, že jsem se naučil učit a pedagogicky myslet. Vytvořil jsem si své morální priority - pracovitost, spravedlivost, cílevědomost, taktnost, čestnost a slušnost. Byla to škola kantorského řemesla, škola života, která mne vybavila do budoucna snad pedagogickým taktem a vším, co kantor jako člověk pro svoji profesi potřebuje.“ vzpomíná Jaroslav Jurčák. V letech 1973-1994 působil jako středoškolský učitel Masarykova gymnázia ve Vsetíně, kde vyučoval biologii a chemii. Během své pedagogické kariéry získal řadu ocenění za pedagogickou tvořivost (pedagogická čtení a školní pomůcky) - Krajské ceny: 1. cena (3x), 2. cena (1x), 3. cena (1x), čestné uznání (3x); Ústřední ceny:  1. cena (4x), 2. cena (1x), 3. cena (1x); Plaketa Uherskobrodských dnů J. A. Komenského (1984).

Jako zkušený pedagog nastoupil v roce 1994 na pozici vědecko-pedagogického pracovníka katedry botaniky Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci. Zde se významně podílel na vzdělávání budoucích mladých učitelů formou přednášek a seminářů z Didaktiky biologie, vedl Cvičení z anatomie a morfologie rostlin, přednášel Obecnou biologii pro biochemiky a také předával své zkušenosti v předmětu Speciální fotografická technika. V oblasti didaktiky biologie se zabýval tématem: „Konstruktivismus ve výuce přírodním vědám.“ V oblasti botaniky pak byla ústředním tématem jeho vědecké práce „Anatomie a mykorhizní poměry našich druhů orchidejí.“

Byl předsedou komise pro státní bakalářské zkoušky a také aktivním členem komisí pro státní magisterské, rigorózní nebo disertační zkoušky. Pod jeho vedením byla vypracována a obhájena řada diplomových prací a také disertační práce. Byl přísným, důsledným a spravedlivým pedagogem. Vytvářel studentům prostor pro experimentování, objevování, porovnávání, zobecňování, aby se tak rozvíjela jejich schopnost komunikovat, spolupracovat a aktivně se vzdělávat také samostatně. Svým studentům předával také veškeré své životní hodnoty a postoje a tím výrazně ovlivnil jejich pedagogické vzdělání a pohled na život. Pro své kolegy byl a je vstřícným příjemným člověkem se širokým rozhledem a morálními zásadami, který dovede poradit a to nejen v oblasti didaktiky a botaniky.

Martina Oulehlová
katedra botaniky

Text je součástí redakční pošty, neprošel úpravou redakce.


Komentáře

Žádné komentáře

Pro vkládání komentářů je nutné se přihlásit/zaregistrovat.

Komentáře nevyjadřují stanovisko redakce ani vydavatele. Redakce diskusi nemoderuje, ale vyhrazuje si právo nevhodné komentáře smazat, případně zrušit registraci.